Забележителности в Стара Планина

Природен парк Българка

Дял: Средна Стара Планина

Природен парк “Българка” заема северните склонове на централната част от Старопланинския масив над градовете Габрово и Трявна. Площта се характеризира с разнообразен релеф и теренни форми: същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Централното разположение за България и спецификата на релефа и климата от дълбока древност са привличали вниманието на хората. Историческите данни доказват, че по тези места са минавали важни стратегически пътни артерии за свързване на севера с юга, като билото на Стара планина се е смятало за естествена граница. Това определя и богатото историческо наследство в този район.

Спецификата на планината, прехода от високия централен Балкан към по-меките заоблености на Източна Стара планина и свързаните с това природни пейзажи, разнообразна флора и фауна, богатото културно наследство способстваха за обособяването на Природен парк “Българка”. Той е обявен със заповед № РД- 775 от 09.08.2002 год. на Министерството на околната среда и водите с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина, флора, фауна и не на последно място културно-историческото богатство на района.

Парковата територия обхваща изворите и водосбора на река Янтра и основните притоци в горната им част и е разположен на обща площ от 21772,2 ха, включваща землищата на девет населени места на двете общини Габрово и Трявна.

В границите на парка попадат: част от националния парк-музей “Шипка-Бузлуджа”, Архитектурно етнографски комплекс ”Етъра” и защитените местности: ”Соколски манастир” и три защитени местности и четири природни забележителности.

Територията на природния парк обхваща билната част на Шипченска и Тревненска планина. На запад от местностите ”Узана” и ”Осеникова поляна” на изток до защитената местност ”Студен кладенец”, прилежащите северни склонове и част от съответващия им Предбалкан. В морфологията на терена условно се различават пет части: Шипченско-Бузлуджанска част- това е частта с най-висока средна надморска височина (връх Караджова кула – 1511м), билната част на Тревненска планина с местността ”Извора” (с най-висока част връх Бедек -1488м), ”Студен кладенец”-“Конарското”, северна част на Шипченска планина и част от Габровския предбалкан и северен скат на Тревненска планина и част от Тревненския предбалкан. Средната надморска височина на природен парк “Българка” е 940 м, а денивелацията - 1120м.

Разнообразните природни дадености, богатото културно-историческо наследство, растително и животинско разнообразие са изключителен притегателен център за туристи от всякакъв вид. Паркът е едно великолепно място за прекарване на времето за отдих и почивка.Карта на парка може да намерите тукweb site: http://www.ppbulgarka.nug.bg/bg/index.html  6 от 20  

Забележителности в Стара Планина