Забележителности в Стара Планина

Природен парк Централен Балкан

Дял: Средна Стара Планина

Национален парк “Централен Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата.
Данни за парка

 • площ: 71 669,5 хектара

 • дължина: 85 км.

 • средна ширина: 10 км.

 • най-висок връх: Ботев – 2376 м. надморска височина

 • най-ниска точка: близо до Карлово, около 500 м. надморска височина

 • горите покриват 44 000,8 хектара

 • безлесната зона е 27 668, 7 хектара

 • 70% от екосистемите са естествени

 • има 9 резервата с обща площ 20 019 хектара

 • Природни богатства
  По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и горун. Установените в Парка видове висши растения са повече от половината флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. 166 вида са лечебните растения, 12 от тях са защитени по закон. Дивото богатство допълват 229 вида мъхове, 256 вида гъби. 188 вида водорасли. Тази част на Стара планина обитават 70% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни в България. Птичият свят е представен от 224 вида, сред които такива, които отреждат на Парка статут на Орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида висши растения и животни, срещани в Це нтрален Балкан, са вписани в българската и световна Червена книга.

  Граници на Национален парк “Централен Балкан”
  Източната граница на Парка минава по източните и североизточни склонове на масива Триглав, като в по-голямата си част следва течението на река Габровница, северно от с. Скобелево. Западната граница е по линията на река Михаля – връх Михаля – седловината Косишки превал – връх Косица – местност Бобча. Северната и южната граница са силно начленени и нагънати и имат голям височинен диапазон на разполагане – от 500 м. надморска височина при Карлово и Кърнаре, до 1525 м надморска височина при Троянския проход. От север границата следва линията връх Голям Климаш – Троянски проход – Русалийски проход – местност Корита. От юг преминава по хоризонталите на нископланинския и среднопланинския пояс, като на места слиза почти до границите на населените места – Тъжа и Карлово, a на запад достига на около 3 км. северно от Кърнаре, Розино, Клисура и Антон.

  Резервати на територията на парка:
  Биосферен резерват Боатин
  Биосферен резерват Царичина
  Резерват Козя стена
  Биосферен резерват Стенето
  Резерват Стара река
  Биосферен резерват Джендема
  Резерват Северен Джендем
  Резерват Соколна
  Резерват Пеещи скали

  web site:http://visitcentralbalkan.net    5 от 20  

  Забележителности в Стара Планина