Забележителности в Стара Планина

Резерват Пеещи скали

Дял: Средна Стара Планина

Резерватът е обявен 1979 г. за да се съхранят местообитания във високопланинската безлесна зона, естествени букови гори и характерната фауна във водосбора на р. Росица. Обхваща землищата на селата Стоките и Кръвеник. Резерватът защитава вековни букови гори със специфични растителни и животински видове. Едно от оптималните местообитания на кафявата мечка. Срещат се и благороден елен, сърна, дива свиня, черен и белогръб кълвач.  15 от 20  

Забележителности в Стара Планина