Забележителности в Стара Планина

Резерват Северен Джендем

Дял: Средна Стара Планина

Резерватът Северен Джендем заема северните склонове на Средна Стара планина от вр. Русалка до вр. Ботев. Намира се в района на община Априлци, разположен е в Национален парк Централен Балкан и заема площ около 1600 хектара. Той е резерватът с най-голяма средна надморска височина в парка.

Теренът на резервата е много стръмен, скалист, недостъпен, прорязан от многобройни планински потоци. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви.

В западната част се намира известното Видимско пръскало.

В резервата Северен Джендем се намират около 30 водопада с височина над 20 м.

Резерватът е запазил почти непокътната девствената си природа.

Гори покриват повече от 2/3 от територията на Северен Джендем. Характерен за тези гори е големият наклон на склона, по който растат. Най-разпространени са чистите гори от бук, в по-ниските части на резервата и чистите гори от ела в по-високите. В Среднопланинския пояс се наблюдават и обширни смесени гори.

От особено значение са запазените находища на видовете сибирска хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка. Тук се намира и единственото находище на урумово плюскавиче.

Животинският свят е сравнително богат. Установени са повече от 20 вида бозайници - дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен, сърна и други. Непристъпните скали са убежище за голямо количество птици. Срещат се скален орел, сокол скитник и др.

Между резерват Северен Джендем и резерват Джендема съществува естествена връзка. Поради близкото си взаимно разположение между тях протича постоянен преход на животински видове. Тези два резервата опазват най-голямата популация на дива коза в Стара планина.1 от 20  

Забележителности в Стара Планина