Забележителности в Пирин

резерват Юлен

Територията на резервата е разположена от 1650 м до 2851 м надморска височина. В геоморфоложката структура на района са добре изразени глациални и периглациални форми, образувани през плейстоценското захлаждане на климата.

Основната скала е представена от гранити, гранитогнайси, кристални шисти и само в Стражишкия циркус има наличие на ултребазични скали от карбонатно-силициева свита. В резервата са включени няколко езерни комплекса. Това са Василашките, Типитцките, Стражишките, Полежанските, Дисилишките езера и няколко единични, от които изтичат малки планински реки.

Климатът е планински. Вегетационният период на растителността е – къс от 100 до 130 дни. Почвите са кафяви горски, планинско-горски тъмноцветни и планинско-ливадни. В резервата има вековни гори от бяла мура, бял бор, смърч, ела, и клек. Единично се срещат многовековни дървета от черна мура. Флората на резервата има богат състав. Установени са 700 вида висши растения. Четиридесет и четири от тях са включени в Червената книга на България. Ярки представители са планинския божур, нарцисовидната съсенка и златистата кандилка. Тук се срещат видове останали от ледниковия период. Такива са черния емпетрум и разпростряната сибалдия.

Резервата играе голяма консервационна роля за видове като шиполиста, слоновото хоботниче, скалната острица и др.

От животинския свят на резервата типични представители на бозайниците са мечката, вълкът, и дивата коза. Най-многобройни са птиците. Характерни за резервата са синигерите, кълвачите, сокерицата, глухарът и балканският кеклик. На припек може да се види усойница, а в някои от езерата и реките се срещат балканска пъстърва.Една от изненадите, които резерват “Юлен” предлага на своите посетители е античната крепост, разположена в местността Юлен, в границите на резервата. Крепостта отстои на 12 км южно от град Банско. Крепостта датира от предримската епоха. Има приблизителни размери 100 м дължина (север-юг) и 30-40 м ширина (изток-запад). Понастоящем от античната крепост са запазени останки от зид по северната страна и оскъдни фрагменти от ръчно изработени съдове.  11 от 12  

Забележителности в Пирин